Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 0,36BB : 0,48Bb : 0,16bb. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì xu hướng biến đổi tần số các alen là: – 2023


Câu hỏi:

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho 2 cây (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình: 9 thân cao, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa trắng : 3 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen thì tần số hoán vị bé hơn 50%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I.  có tối đa 9 kiểu genII. Có thể đã xảy ra hoán vị gen ở một giới với tần số 10%III.  có thể chỉ có 7 kiểu genIV. Hai cây P có kiểu hình giống nhau nhưng có thể có kiểu gen khác nhau

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án DCó 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV -> Đáp án DỞ bài toán này, đời con có tỉ lệ 9:3:3:1 P dị hợp 2 cặp genCó 2 khả năng xảy ra.Trường hợp 1: Các cặp gen phân li độc lập, kiểu gen của P là AaBb×AaBbTrường hợp 2: Các cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, kiểu gen của P là AB¯ab×Ab¯aB, chỉ có hoán vị gen ở cơ thể cái với tần số 25%. Khi cơ thể Ab¯aB có HVG 25% thì kiểu hình ab¯ab có tỉ lệ 0,5×0,125=0,0625 Khi đó kiểu hình A-B- có tỉ lệ =0,5+0,0625=0,5625; Kiểu hình A-bb = aaB = 0,25 – 0,0625 = 0,1875. -> Tỉ lệ kiểu hình = 0,5625 : 0,1875 : 0,1875 : 0,0625 = 9 : 3 : 3 : 1I (đúng). Vì nếu 2 cặp gen phân li độc lập thì F1 sẽ có 9 kiểu genII (sai). Vì khi có HVG một bên thì đời con có 7 kiểu genIV (đúng). Vì P dị hợp 2 cặp gen nên có kiểu hình giống nhau (thân cao, hoa đỏ) nhưng kiểu gen có thể là khác nhau.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời