Một nhà máy dự định sản xuất cốc thủy tỉnh hình trụ không nắp có thề tích 50 cm3. Giá nguyên vật liệu làm thành cốc là 100 đồng/cm2, giá nguyên vật liệu làm đáy cốc là 200 đồng/cm2. Hỏi chi phí nhỏ nhất mua nguyên liệu cho một chiếc cốc gần nhất với số tiền nào sau đây? – 2023
Một nhà máy dự định sản xuất cốc thủy tỉnh hình trụ không nắp có thề tích 50 cm3. Giá nguyên vật liệu làm thành cốc là 100 đồng/cm2, giá nguyên vật liệu làm đáy cốc là 200 đồng/cm2. Hỏi chi phí nhỏ nhất mua nguyên liệu cho một chiếc cốc gần nhất với số tiền nào sau đây? – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời