Một máy biến áp lí tưởng có số vòng sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều 220 V − 50 Hz, khi đó điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng dây thứ cấp là – 2023


Câu hỏi:

Một đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự đó, các giá trị R và C cố định, cuộn dây thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu cuộn cảm ULvà hệ số công suất cosφ của đoạn mạch theo giá trị của hệ số tự cảm L. Tại thời điểm L = L0, hệ số công suất hai đầu mạch chứa phần tử R, L là?

A. 0,96

Đáp án chính xác

B. 0,69

C. 0,75

D. 0,82

Trả lời:

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời