Một loài có bộ NST lưỡng bội kí hiệu là AaBb. Nếu tế bào của loài tham gia giảm phân mà cặp NST Aa không phân li ở giảm phân 1, bộ NST trong các giao tử có thể là – 2023


Câu hỏi:

Trong quá trình tiến hoá nhỏ, sự cách li có vai trò

A. tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài, các họ. 

B. xoá nhoà những khác biệt về vốn gen giữa hai quần thể đã phân li. 

C. góp phần thúc đẩy sự phân hoá kiểu gen của quần thể gốc. 

Đáp án chính xác

D. làm thay đổi tần số alen từ đó hình thành loài mới.

Trả lời:

Đáp án CVai trò của các cơ chế cách li :+ Ngăn cản các quần thể của loài trao đổi vốn gen cho nhau, do vậy mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng+ Ngăn cản các quần thể của loài trao đổi vốn gen cho nhau, củng cố, tăng cường sự phân hoá thành phần kiểu gen trong quần thể bị chia cắt

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời