Một gen của sinh vật nhân thực chứa 1755 liên kết hiđrô và có hiệu số nuclêôtit loại X với 1 loại nuclêôtit khác là 10%. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng khi nói về gen trên?   (1) Chiều dài của gen là 99,45 nm.   (2) Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen là %A = %T = 30%, %G = %X = 20%   (3) Số liên kết phôtphođieste nối giữa các nuclêôtit có chứa trong gen là 5848.   (4) Tổng số nuclêôtit loại A và G là: A = T = 1755 ; G = X = 1170 – 2023
Một gen của sinh vật nhân thực chứa 1755 liên kết hiđrô và có hiệu số nuclêôtit loại X với 1 loại nuclêôtit khác là 10%. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng khi nói về gen trên?   (1) Chiều dài của gen là 99,45 nm.   (2) Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen là %A = %T = 30%, %G = %X = 20%   (3) Số liên kết phôtphođieste nối giữa các nuclêôtit có chứa trong gen là 5848.   (4) Tổng số nuclêôtit loại A và G là: A = T = 1755 ; G = X = 1170 – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời