Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val – Trp – Lys- Pro. Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp – UGG ; Val – GUU; Lys – AAG ; Pro – XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtit là: – 2023
Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val – Trp – Lys- Pro. Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp – UGG ; Val – GUU; Lys – AAG ; Pro – XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtit là: – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời