Một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd. Trong đó, cặp Bb và cặp Dd cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2. Giả sử quá trình giảm phân bình thường, cơ thể P đã tạo ra loại giao tử Abd chiếm 11%. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Kiểu gen của P là AaBDbd. II. Cơ thể P sẽ tạo ra giao tử có 3 alen trội chiếm 14%. III. Trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen với tần số 44%. IV. Cho P lai phân tích, thu được Fa có số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 1,5%. – 2023
Một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd. Trong đó, cặp Bb và cặp Dd cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2. Giả sử quá trình giảm phân bình thường, cơ thể P đã tạo ra loại giao tử Abd chiếm 11%. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Kiểu gen của P là AaBDbd.<br /> II. Cơ thể P sẽ tạo ra giao tử có 3 alen trội chiếm 14%.<br /> III. Trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen với tần số 44%.<br /> IV. Cho P lai phân tích, thu được Fa có số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 1,5%. – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời