Một chiếc ô tô chuyển động với vận tốc \(v\left( t \right)\) \(\left( {m/s} \right)\), có gia tốc \(a\left( t \right) = v’\left( t \right) = \frac{3}{{2t + 1}}\left( {m/{s^2}} \right).\) Vận tốc của ô tô sau 10 giây (làm tròn đến hàng đơn vị) là – 2023
Một chiếc ô tô chuyển động với vận tốc \(v\left( t \right)\) \(\left( {m/s} \right)\), có gia tốc \(a\left( t \right) = v’\left( t \right) = \frac{3}{{2t + 1}}\left( {m/{s^2}} \right).\)<br /> Vận tốc của ô tô sau 10 giây (làm tròn đến hàng đơn vị) là – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời