Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt? – 2023


Câu hỏi:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh bằng số mặt.

B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh gấp đôi số mặt.

C. Số đỉnh của một hình đa diện bất kì luôn lớn hơn hoặc bằng 4.

D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số mặt.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời