\(m:\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 1 – t}\\{y = 2 – \sqrt 3 t}\end{array}} \right.\)và \(n:\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 4 – t'}\\{y = \sqrt 3 t'}\end{array}} \right.\). – 2023Câu hỏi: \(m:\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 1 – t}\\{y = 2 – \sqrt 3 t}\end{array}} \right.\)và \(n:\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 4 – t’}\\{y = \sqrt 3 t’}\end{array}} \right.\). Trả lời: Hướng dẫn giải Gọi φ là góc giữa hai đường thẳng m và n. Từ giả thiết ta có\(\overrightarrow {{u_m}} = \left( {1;\sqrt 3 } \right),\overrightarrow {{u_n}} …Source link edu

Trả lời