Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges
David and Anna are talking about joining a club.
– Anna: “How about this advertisement? Are you interested in acting?”
– David: “_________________.”

A. You’re joking. I hate standing in front of people.

Đáp án chính xác

B. Yes, I’d love to. I like the poster the most.

C. Oh no. I’m not a liar. I’m an honest person.

D. Never mind. Let’s go to the cinema tonight.

Trả lời:

Chọn đáp án A
Tình huống giao tiếp
Tạm dịch: David và Anna đang trò chuyện về việc tham gia câu lạc bộ.
– Anna: “Thấy sao về bài quảng cáo này? Cậu có thích diễn xuất không?”
– David: “__________”
Xét các đáp án:
A. Bạn đang đùa đấy à? Tôi rất ghét việc đứng trước đám đông.
B. Vâng, tôi rất thích. Tôi thích tấm poster nhất.
C. Ồ không, tôi không phải là một kẻ nói dối. Tôi là một người trung thực.
D. Không sao đâu. Chúng ta hãy đi xem phim vào tối nay nhé.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời