Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questionsSeveral people have apparent tried to change the man’s mind, but he refuses to listen

A. Several 

B. apparent 

Đáp án chính xác

C. man’s mind

D. to listen

Trả lời:

Đáp án là B.Apparent => apparentlyVì đứng giữa trợ động từ [ have] và động từ chính [tried] phải dùng trạng từ. Câu này dịch như sau: Một số người cố gắng thay đổi suy nghĩ của người đàn ông đó, nhưng ông này từ chối lắng nghe

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời