Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.Whoever said this he must have been a liar because it is something that even a child knows to be true

A. he must 

Đáp án chính xác

B. something

C. that

D. be true

Trả lời:

Đáp án là A.he must => must mệnh đề danh ngữ: wh-word/ if / whether + S+ V = đóng vai trò của ngữ => Động từ theo sau luôn ở dạng số ít must là động từ chính của chủ ngữ whoever said this => chủ ngữ “he” thừa Câu này dịch như sau: Bất cứ ai nói điều này chắc chắn là người nói dối bởi vì thậm chí một đứa trẻ cũng biết đâu là sự thật. 

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời