Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 5: Your father won’t let you go out with me anymore, _________?

A. is he

B. will he

Đáp án chính xác

C. can he

D. won’t he

Trả lời:

Chọn đáp án B
Kiến thức về câu hỏi đuôi (tag question)
Ta có: Cấu trúc câu hỏi đuôi:
* Câu giới thiệu khẳng định, câu hỏi đuôi phủ định.
S + V(s/es/ed/2)….., don’t/doesn’t/didn’t + S?
* Câu giới thiệu phủ định, câu hỏi đuôi khẳng định.
S + don’t/ doesn’t/didn’t + V….., do/does/did + S?
Tạm dịch: Bố của em sẽ không cho em đi chơi với anh nữa, có phải không?
Cấu trúc khác cần lưu ý:
Let sb do sth = allow sb to do st: cho phép ai đó làm gì
Go out with sb: đi ra ngoài, đi chơi với ai

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời