Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questionsErnest Hemingway wrote The Old Man and the Sea, in addition to a number of the other work

A. wrote 

B. in addition

C. other

D. work

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án là D.work [ công việc] => works [ tác phẩm] work ≠ works Other + danh từ số nhiều Câu này dịch như sau: Ernest Hemingway đã viết Ông già và biển cả, cùng với một số tác phẩm khác

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời