Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. This recipe, is an old family secret, is an especially important part of our holiday celebrations.

A. is an 

Đáp án chính xác

B. especially 

C. part 

D. celebrations 

Trả lời:

Đáp án là A.Câu này dịch như sau: Công thức nấu ăn này, một bí mật gia truyền xa xưa, là một phần đặc biệt quan trọng trong các dịp lễ của chúng tôi. Is an => an/ which is an Trong câu đã có chủ ngữ [ This recipe] và động từ chính [is] + tân ngữ [ an especially…], => giữa dấu phẩy phải dùng mệnh đề quan hệ hoặc rút gọn mệnh đề quan hệ

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời