Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word (s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questionsThe vaccine provides longer immunity against flu – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questionsIt rained heavily, so the football match was cancelled

A. The match was cancelled because of the heavy rain

Đáp án chính xác

B. If it didn’t rain, the match wouldn’t be cancelled

C. Despite the heavy rain the match was cancelled

D. If it hadn’t been for the heavy rain, the match wouldn’t be cancelled

Trả lời:

Đáp án là A.Trời mưa nặng hạt, vì vậy trận bóng đá bị hủy. A. Trận đấu bị hủy bởi vì trời mưa nặng hạt. B. Nếu trời không mưa, trận bóng sẽ không bị hủy. [ câu điều kiện loại 2] => sai vì tình huống đề bài ở quá khứ nên phải dùng câu điều kiện loại 3. C. Mặc dù mưa nặng hạt trận bóng đã bị hủy. => sai nghĩa => loại D. Nếu không phải bởi vì mưa nặng hạng, trận đấu sẽ không bị hủy. => câu điều kiện kết hợp loại 3 & 2 => loại vì tình huồng hoàn toàn ở quá khứ không liên quan đến hiện tại nên không dùng loại 2

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời