Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs to correction on each of the following questions. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Câu 29: I don’t know but I guess a faulty electrical connection caused the explosion.

A. The explosion must have been caused by a faulty electrical connection.

B. A faulty electrical connection may have been caused the explosion.

C. The explosion should have been caused by a faulty electrical connection.

D. The explosion may have been caused by a faulty electrical connection.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn đáp án D
Kiến thức về động từ khuyết thiếu
Tạm dịch: Tôi không biết nhưng tôi đoán một kết nối điện bị lỗi đã gây ra vụ nổ.
=> Câu gốc là một câu dự đoán không có căn cứ về một sự việc ở quá khứ: “don’t know”; “guess”.
A. Vụ nổ chắc chắn là do kết nối điện bị lỗi.
=> Sai vì “must have Vp2: dự đoán có căn cứ về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ”.
B. Một kết nối điện bị lỗi có thể đã gây ra vụ nổ.
=> Sai vì “may have Vp2: dự đoán việc gì có thể đã xảy ra trong quá khứ nhưng không chắc”.
C. Vụ nổ lẽ ra là do kết nối điện bị lỗi.
=> Sai vì về nghĩa so với câu gốc.
D. Vụ nổ có thể do kết nối điện bị lỗi.
=> Đúng nghĩa và cấu trúc: “may have Vp2: dự đoán việc gì có thể đã xảy ra trong quá khứ nhưng không chắc”.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời