Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Câu 32: Some websites are really interesting. They may expose us to unreliable sources of information.

A. So interesting some websites are that they limit our exposure to unreliable sources of information.

B. It is the interest of some websites that they expose us to unreliable sources of information.

C. Not only some websites are really interesting, they also expose us to unreliable sources of information.

D. Interesting though some websites are, they may expose us to unreliable sources of information.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn đáp án D
Kiến thức về đảo ngữ
Tạm dịch: Một số trang web thực sự thú vị. Chúng có thể cho phép chúng ta tiếp xúc với những nguồn thông tin không đáng tin cậy.
Xét các đáp án:
A. Một số trang web quá thú vị đến nỗi chúng hạn chế tiếp xúc với chúng tôi để các nguồn không đáng tin cậy của thông tin.
=> Không phù hợp về nghĩa. Cấu trúc đảo ngữ “so….that”: SO + ADJ + BE (chia) + S + THAT + S + V + O
B. Chính là sự quan tâm của một số trang web mà họ cho chúng ta thấy những nguồn thông tin không đáng tin cậy.
=> Không phù hợp về nghĩa. Cấu trúc câu nhấn mạnh: It is + [thành phần nhấn mạnh] + that + clause: chính là
C.Không chỉ một số trang web thực sự thú vị, chúng còn khiến chúng ta tiếp xúc với những nguồn thông tin không đáng tin cậy.
=> Không phù hợp về nghĩa. Cấu trúc câu: Not only…..but also: không những….. mà còn…..
D.Mặc dù một số trang web thú vị chúng có thể cho chúng ta thấy những nguồn thông tin không đáng tin cậy.
=> Đúng nghĩa, ta có cấu trúc: Adj + as/though + S + be, clause: mặc dù …. nhưng….

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời