Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questionsIf only I had taken his advice  – 2023


Câu hỏi:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the blanks.Wind, water, air, ice and heat all work to cause erosion. As the wind blows over the land, it often (31)________ small grains of sand. When these grains of sand strike against solid rocks, the rocks are slowly worn away. In this way even very hard rocks are worn away by the wind. When particles of rocks or soil became loosened(tơi ra) in any way, running water carries them down the (32)________ Some rocks and soil particles are carried into streams and then into the sea. Land that is covered with trees, grass and other plants wears away very slowly, and so loses very (33)________ of its soil. The roots of plants help to (34)________ the rocks and soil in place. Water that falls on grasslands runs away more slowly than water that falls on bare ground. Thus, forests and grasslands (35)________ to slow down erosion.Điền vào ô số 31

A. holds up 

B. picks up 

Đáp án chính xác

C. cleans out 

D. carries out

Trả lời:

Đáp án là B.holds up: làm trì trệ picks up: ngắt/ hái/ nhặt lên/ mang theo/ nâng lên cleans out: xóa sạch carries out: thi hành, thực thiWind, water, air, ice and heat all work to cause erosion. As the wind blows over the land, it often (31)____ small grains of sand. When these grains of sand strike against solid rocks, the rocks are slowly worn away. In this way even very hard rocks are worn away by the wind. [ Gió, nước, không khí, băng đá và nhiệt tất cả đều gây ra sựu xói mòn. Khi gió thổi qua một vùng đất, nó thường mang theo những hạt cát nhỏ. Khi những hạt cát này va vào đá cứng, đá b mòn đi dần dần. Bằng cách này thậm chí đá rất cứng cũng bị mòn đi bởi gió.] 

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời