Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. Jennifer is giving Liz a house-warming present. – Liz: “Thanks for the nice gift you bought for us.” – Jennifer: “______.” – 2023


Câu hỏi:

Samuel is talking to Lan about volunteer work.
– Samuel: “I think we should do some local volunteer work this summer.”
– Lan: “_____. Some people in our neighbourhood really need help.”

A. That’s not a good choice

B. I don’t agree with you

C. I quite agree with you

Đáp án chính xác

D. You should think of it again

Trả lời:

Đáp án đúng là: C
Dịch: Samuel đang nói chuyện với Lan về công việc tình nguyện.
– Samuel: “Tôi nghĩ chúng ta nên làm một số công việc tình nguyện tại địa phương vào mùa hè này.”
– Lan: “Tôi khá đồng ý với bạn. Một số người trong khu phố của chúng tôi thực sự cần giúp đỡ ”.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời