Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. – 2023


Câu hỏi:

It was raining. That’s the only reason I didn’t take the children to the beach.

A.If it hadn’t been raining, I would take the children to the beach.

B.But for it raining, I would have taken the children to the beach.

C.It was raining; otherwise I would have taken the children to the beach.

Đáp án chính xác

D.Hadn’t it been for the rain, I would have taken the children to the beach

Trả lời:

Chọn đáp án CKiến thức về câu điều kiệnĐề bài: Trời đang mưa. Đó là lý do duy nhất tại sao mà tôi không dẫn bọn trẻ tới bãi biển. = C. Trời đang mưa, nếu không thì tôi đã dẫn những đứa trẻ tới bãi biển rồi. =>Ta có các cấu trúc: – But for + N/V-ing: nếu không có/nếu không vì- Had it not been for + N/V-ing, S + would have + V3/ed: nếu không có/nếu không vì…..thì….. =>Chọn đáp án A dùng sai cấu trúc câu điều kiện vì ở đây cần dùng câu điều kiện loại 3. Chọn đáp án B và D sai cấu trúc đã đề cập ở trên.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời