Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable respond to complete each of the following exchanges. Host: “I’m terribly sorry for this inconvenience.” Guest: “_________” – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word (s) in the following Question .As all of us cannot be available today , let’s put off the discussion till later.

A.  absent for the event  

Đáp án chính xác

B. scheduled for the event 

C. arranged for the event

D. appointed for the event

Trả lời:

Đáp án là A.Available: có thời gian/ sẵn sàng A. vắng mặt ở sự kiện B. đã lên kế hoạch cho sự kiện C. đã sắp xếp sự kiện D. đã chỉ định sự kiện => available >< absent for the event Câu này dịch như sau: Vì tất cả chúng ta đều không rảnh hôm nay, hãy hoãn cuộc thảo luận sau đó nhé. 

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời