Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questionsBurglars tend to________away from buildings which are securely locked. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Jeff, the security guard at the factory, ________this robbery ________on his shift last night.

A. was wishing-hasn’t been occurring 

B. had wished-shoudn’t occur

C. wishes-hadn’t occurred 

Đáp án chính xác

D. wished-occurred

Trả lời:

Đáp án là C.Trong câu ao ước không dùng thì hiện tại và tương lai => loại A và B ; vế phía sau có trạng từ last night [ sự việc xảy ra trong quá khứ ] => loại D S1 wish + S2 + had Ved [ ước cho sự việc đã xảy trong quá khứ ] Câu này dịch như sau: Nhân viên bảo vệ của nhà máy ước rằng vụ cướp đã không xảy ra tối qua.

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời