Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.Take _________ of the chance to do some sightseeing while you are here – 2023


Câu hỏi:

 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.A man whom people cannot trust will have _________ friends

A. little 

B. few 

Đáp án chính xác

C. a few 

D. a lot

Trả lời:

Đáp án là B.Little + danh từ không đếm được [ một chút/ một ít] Few+ danh từ số nhiều [ một vài, mang nghĩa tiêu cực] A few + danh từ số nhiều [ một vài , mang nghĩa tích cực ] A lot + danh từ không đếm được/ danh từ số nhiều [ nhiều] Câu này dịch như sau: Một người mà mọi người không thể tin tưởng sẽ có rất ít bạn bè. 

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời