Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.I will always be _________to my tutor for his help. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word (s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions. It is such a prestigious university that only excellent students are entitled to a full scholarship each year.

A. have the right to refuse 

B. are refused the right to

C. are given the right to 

Đáp án chính xác

D. have the obligation to

Trả lời:

Đáp án là C.Be entitled to: có quyền được have the right to refuse: có quyền từ chối      are refused the right to: bị từ chối quyền are given the right to: được trao quyền have the obligation to: có nghĩa vụ ( làm gì đó) Câu này dịch như sau: Đó là một ngôi trường danh tiếng đến nỗi mà chỉ những học sinh xuất sắc mới được quyền nhận học bổng toàn phần mỗi năm. =>Be entitled to = are given the right to  

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời