Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet io indicate word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet io indicate word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. extended

Đáp án chính xác

B. skipped

C. looked

D. watched

Trả lời:

A
Kiến thức: cách phát âm đuôi “ed”
Giải thích:
Cách phát âm đuôi “ed”:
+ Đuôi “ed” được phát âm là /id/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/ 
+ Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ 
+ Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại
A. extended /ɪkˈstendɪd/                           B. skipped /skɪpt/
C. looked /lʊkt/                                        D. watched /wɒtʃt/
Âm “ed” trong từ “extended” phát âm là /id/, trong các từ còn lại phát âm là /t/

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời