Lý thuyết Hóa trị (mới 2022 + 36 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết – 2023


Với tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 Hóa trị hay, chi tiết cùng với 36 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Hóa học lớp 8.

Hóa học 8 Bài 10: Hóa trị

A. Lý thuyết Hóa trị

1. Cách xác định

– Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử)

– Quy ước : hóa trị của H là I ⇒ lấy làm đơn vị, hóa trị của các nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) được xác định bằng số nguyên tử H mà nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) có thể liên kết

2. Quy tắc hóa trị:

AxaByb với x, y: chỉ số

a, b: hóa trị của nguyên tố A, B

Theo quy tắc hóa trị: x ×a=y×b

VD: Từ CTHH của hợp chất FeIII(OH)3I, ta có: 1 x III = 3 x I

3. Vận dụng

a. Tính hóa trị của một nguyên tố:

VD: tính hóa trị của Cu trong Cu(OH)2, biết nhóm OH hóa trị I.

Gọi hóa trị của Cu là a, theo quy tắc hóa trị: a x 1 = I x 2, suy ra a = II

b. Lập công thức hóa học theo hóa trị

Cách làm:

Lập công thức chung dạng AxBy

Áp dụng quy tắc hóa trị, lập tỉ lệ Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án

Nếu tỷ lệ này là phân số tối giản thì lấy x = b ; y = a

VD: lập CTHH của hợp chất tạo bởi sắt hóa trị III và oxi.

Viết CT dạng chung: FexOy

Theo quy tắc hóa trị: x×III=y×II

Chuyển thành tỷ lệ: Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án đây là phân số tối giản

Vì vậy, lấy x = 2 ; y = 3

CTHH của hợp chất: Fe2O3

VD: lập CTHH của hợp chất tạo bởi đồng hóa trị II và nhóm SO4 hóa trị II

Viết CT chung dạng: Cux(SO4)y

Theo quy tắc hóa trị: x×II=y×II

Chuyển thành tỉ lệ: Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án

CTHH của hợp chất CuSO4

B. Trắc nghiệm Hóa trị

Câu 1Hoá trị của Al trong các hợp chất AlCl3 (biết Cl có hoá trị I) là

A. I

B. II

C. III

D. IV

Lời giải

– Gọi hoá trị của nhôm là a:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị => 1 . a = 3 . I   =>  a = III

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Xđ hóa trị của mỗi nguyên tố có trong các hợp chất sau đây, biết trong các hợp chất H có hóa trị I còn O có hóa trị II. 

a/ KH, H2S, CH4 

b/ FeO, Ag2O, SiO2

A. a/ KI, SII, CIV b) FeII, AgII, SiIV

B. a/ KI, SII, CIV b) FeIII, AgII, SiIV

C. a/ KI, SII ,CIV b) FeII, AgI, SiIV

D. a/ KI, SII, CIV b) FeIII, AgI, SiIV

Lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải⇒ a.1

=I.1

a=I

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

I×2=b×1

b=II

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

a×1=I×4

a=IV

Vậy hóa trị của các nguyên tố có trong hợp chất lần lượt là:,,             

b/ Làm tương tự câu a

FeII, AgI, SiIV

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất FeCl2 là: (Biết Cl có hóa trị I)

A. a/ KI, SII, CIV b) FeII, AgII, SiIV

B. a/ KI, SII, CIV b) FeIII, AgII, SiIV

C. a/ KI, SII ,CIV b) FeII, AgI, SiIV

D. a/ KI, SII, CIV b) FeIII, AgI, SiIV

Lời giải

Đặt hóa trị của Fe trong hợp chất là x: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị có: x×1= I×2  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải => chọn x = II thỏa mãn

Vậy hóa trị của Fe trong FeCl2 là 2

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4 : Biết Ba có hóa trị II và gốc PO4 có hóa trị III. Vậy công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố Ba và gốc PO4 là

A. BaPO4

B. Ba2PO4

C. Ba3PO4

D. Ba3(PO4)

Lời giải

Công thức dạng: Bax(PO4)y

Ta có:

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Áp dụng quy tắc hóa trị:  II . x = III . y

=> rút ra tỉ lệ: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> lấy x = 3 và y = 2

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Một oxit có công thức Al2Ox có phân tử khối là 102. Hóa trị của Al trong hợp chất oxit này là

A. I

B. III

C. II

D. IV

Lời giải

+) Phân tử khối của Al2Ox là: 2 . 27 + 16 . x = 102 => x = 3

=> công thức hóa học của hợp chất Al2O3

+) Gọi hóa trị của Al trong hợp chất là a =>  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: a . 2 = II . 3 => a = III

Vậy hóa trị của Al trong hợp chất này là III

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6Hợp chất Ba(NO3)y có PTK là 261. bari có NTK là 137, hóa trị II. Hãy xác định hóa trị của nhóm NO3

A. Hóa trị II

B. Hóa trị I

C. Hóa III

D. Hóa trị IV

Lời giải

Phân tử khối của Ba(NO3)y = 261

=> 137 + 62y = 261

=> y = 2

Công thức hóa học được lập là Ba(NO3)2

Gọi hóa trị của cả nhóm NO3 là a ta có:

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

II×1

=b×2

b=1

Vậy nhóm NO3 có hóa trị I

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7Nguyên tố X có hóa trị III, công thức hợp chất của X với nhóm SO4 (II) là

A. XSO4

B. X(SO4)3

C. X2(SO4)3

D. X3SO4

Lời giải

Công thức dạng: Xx(SO4)y

Ta có:

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Áp dụng quy tắc hóa trị:  III . x = II . y

=> rút ra tỉ lệ: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải => lấy x = 2 và y = 3

Công thức hợp chất là: X2(SO4)3

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8Lập CTHH và tính PTK của  các hợp chất gồm: 

a/ Fe (III) và nhóm OH 

b/  Zn  (II) và nhóm PO4 (III)

A. a/ Fe(OH)3 = 107 đvC ; b/ Zn3(PO4)2 = 385 đvC        

B. a/ Fe(OH)2 = 90 đvC ; b/ Zn3(PO4)2 = 365 đvC

C. a/ Fe(OH)3 = 107 đvC ; b/ Zn3(PO4)2 = 375 đvC

D. a/ Fe(OH)2 = 90 đvC ; b/ Zn3(PO4)2 = 385 đvC

Lời giải

  1. Gọi công thức có dạng : Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

     => chọn x = 1 và y = 3

     => CTHH : Fe(OH)3

Tra SGK hóa 8 bảng 1- trang 42 có : PTK Fe(OH)3 = 56 + (16+1).3 = 107 đvC

b/ Gọi công thức có dạng : Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> chọn x = 3 và y = 2

=> CTHH : Zn3(PO4)2

Tra SGK hóa 8 bảng 1- trang 42 có : PTK Zn3(PO4)= 65 + (31+16.4).3 =  385 đvC

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Biết S có hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong các công thức sau:

A. S2O2

B. S2O3

C. SO2

D. SO3

Lời giải

Xét đáp án A:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị ta có: a . 2 = II . 2 => a = II (loại vì đầu bài cho S hóa trị IV)

Xét đáp án B: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị ta có: a . 2 = II . 3 => a = III (loại)

Xét đáp án C:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: a . 1 = II . 2 => a = IV (thỏa mãn)

Xét đáp án D:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: a . 1 = II . 3 => a = VI (loại)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10CTHH một số hợp chất của nhôm viết như sau: AlCl4, AlNO3, Al2O3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2, Al2(PO4)3. CTHH nào viết sai, hãy sửa lại cho đúng.

A. Các công thức viết sai: AlCl4, AlNO3, AlS

  Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3.

B. Các công thức viết sai: AlCl4, AlNO3, AlS, Al3(SO4)2,

 Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3, Al2(SO4)3,

C.Các công thức viết sai: AlCl4, AlNO3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2,

 Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3, Al2(SO4)3, Al(OH)3.

D. Các công thức viết sai: AlCl4, AlNO3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2, Al2(PO4)3

 Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3, Al2(SO4)3, Al(OH)3, AlPO4

Lời giải

Các công thức sai là: AlCl4, AlNO3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2, Al2(PO4)3

Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3, Al2(SO4)3, Al(OH)3, AlPO4

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11Nguyên tử P có hóa trị V trong hợp chất nào sau đây?

A. P2O3

B. P2O5

C. P4O4

D. P4O10

Lời giải

Xét các đáp án ta thấy P tạo hợp chất với O

Gọi công thức cần tìm là PxOy

P có hóa trị V trong hợp chất, còn O luôn có hóa trị II:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: V . x = II . y

=> tỉ lệ Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải => chọn x = 2 và y = 5

=> công thức hợp chất là: P2O5

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12Dựa theo hóa trị của Fe trong  hợp chất có CTHH là FeO CTHH phù hợp với hóa trị của Fe :

A. FeSO4

B. Fe2SO4

C. Fe2(SO4 )2

D. Fe2(SO4)3

Lời giải

Trong FeO, Fe có hóa trị II

Gọi công thức của Fe và SO4 là Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Ta có: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giảiBài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giảix.II=y.IIBài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Chọn x = 1, y = 1 => FeSO4

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Nguyên tử N có hoá trị III trong phân tử chất nào sau đây?

A. N2O5

B. NO2

C. NO

D. N2O3

Lời giải

Xét các đáp án   ta thấy N tạo hợp chất với O

Gọi công thức cần tìm là NxOy

N có hóa trị III trong hợp chất, còn O luôn có hóa trị II:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y

=> tỉ lệ  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải => chọn x = 2 và y = 3

=> công thức hợp chất là: N2O3

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14Công thức hoá học phù hợp  Si(IV) là:

A. Si4O2

B. SiO2

C. Si2O2

D. Si2O4

Lời giải

Ta có: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giảix.IV=y.II Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải =Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải =Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> SiO2

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. Cr2O3

B. CrO

C. CrO2

D. CrO3

Lời giải

Gọi công thức cần tìm là CrxOy

Theo đầu bài: Cr hoá trị III và O hoá trị II, ta có: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y

=> tỉ lệ Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải => chọn x = 2 và y = 3

=> công thức hợp chất là: Cr2O3

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16Hợp chất được cấu tạo từ nitơ (N) hoá trị II và oxi (O) hoá trị II là:

A. N2O. 

B. NO.

C. NO2.

D. N2O5.

Lời giải

Gọi công thức là: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị ta có: II× x = II× y

=>Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> chọn x = 1 và y = 1 => công thức cấu tạo là NO

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17Công thức hóa học của nguyên tố nhôm Al (III) và gốc sunfat SO4 (II) là

A. Al3(SO4)2

B.  Al2(SO4)3 

C. AlSO4 

D. Al2SO4

Lời giải

Gọi công thức hóa học của hợp chất là: Alx(SO4)y

Theo quy tắc hóa trị ta có:

III.x=II.yBài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Chọn x = 2 ; y = 3

Vậy công thức của hợp chất là: Al2(SO4)3

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18: Một oxit của crom là Cr2O3. Trong các hợp chất sau, crom có hóa trị tương ứng với oxit đã cho là (biết gốc SO4 có hóa trị II)

A. CrSO4

B. Cr2(SO4)3

C. Cr2(SO4)2

D. Cr3(SO4)2

Lời giải

Ta có: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải (O trong mọi hợp chất có hóa trị II)

+) Theo quy tắc hóa trị: a . 2 = II . 3 => a

+) Gọi công thức cần tìm là:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y

=> tỉ lệ   => chọn x và y

Câu 19a/Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3 

b/ Tính hóa trị của Fe        

trong hợp chất Fe(OH)2

A. aZnII, CuII, AlIII  ; b/ FeII         

B. aZnII, CuI, AlIII  ; b/ FeIII

C. aZnII, CuI, AlIII  ; b/ FeII

D. aZnII, CuII, AlIII  ; b/ FeII

Lời giải

a)

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

a.1=I.2

a=II

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

b×1=I×1

b=I 

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giảic×1=I×3

c=III

Vậy hóa trị của các nguyên tố có trong hợp chất lần lượt là: ZnII, CuI, AlIII                 

b/

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

a.1=I.2

a=II

Vậy hóa trị của Fe trong hợp chất là : FeII

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20Hoá trị của S, nhóm PO4 trong các công thức hóa học sau: H2S & H3PO4 lần lượt là:

A. III,II 

B. I,III

C. III,I

D. II,III

Lời giải

I.2=a.1

a=II⁡

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải:

I.3=a.1

a=III⁡

Đáp án cần chọn là: D

Câu 21: Hợp chất của nguyên tố X với nhóm PO4 hoá trị III là XPO4. Hợp chất của nguyên tố Y với H là H3Y. Vậy hợp chất của X với Y có công thức là

A. XY     

B. X2Y

C. XY2

D. X2Y3   

Lời giải

Gọi hóa trị của nguyên tố X là a

Ta có:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: a . 1 = III . 1 => a = III

Gọi hóa trị của nguyên tố Y là b

Ta có: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: I . 3 = b . 1 => b = III

Gọi công thức hợp chất của X và Y là: XxYy

Ta có:   Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: III . x = III . y => Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> chọn x = 1 và y = 1

=> công thức hợp chất cần tìm là XY

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22: Cho biết CTHH của X với H là H3X, của Y với O là YO. Chọn CTHH  nào đúng cho hợp chất X và Y:

A. XY3

B. X3Y

C. X2Y3

D. X2Y2

Lời giải

Gọi hóa trị của X, Y lần lượt là a, b

Ta có: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

I.3=a.1

a=III⁡

b.1=II.1

b=II⁡

Gọi công thức của X và Y là  XxYy

Ta có: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

x.III=y.II

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là:

A. XY     

B. X2Y

C.  XY2

D. X2Y3

Lời giải

Gọi hóa trị của nguyên tố X là a

Ta có:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: a . 2 = II . 3 => a = III

Gọi hóa trị của nguyên tố Y là b

Ta có:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: b . 1 = I . 2 => b = II

Gọi công thức hợp chất của X và Y là: XxYy

Ta có:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y => Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> chọn x = 2 và y = 3

=> công thức hợp chất cần tìm là X2Y3

Đáp án cần chọn là: D

Câu 24: Lập CTHH và tính PTK của hợp chất có phân tử gồm K, Ba, Al lần lượt liên kết với :       

a/ Cl                   

b/ nhóm (SO4). 

A. a/ KCl   = 74,5; BaCl2 = 208 ; AlCl3= 133,5

 b/ K2SO = 174 ; BaSO4 = 233; Al2(SO4)3 = 342.

B. a/ KCl   = 74,5; BaCl2 = 208 ; AlCl3= 123,5 

b/ K2SO = 174 ; BaSO4 = 233; Al2(SO4)3 = 342.

C. a/ KCl   = 74,5; BaCl2 = 208 ; AlCl3= 123,5

 b/ K2SO = 174 ; BaSO4 = 233;  Al2(SO4)3 = 332.

D. a/ KCl   = 75,5; BaCl2 = 208 ; AlCl3= 123,5

 b/ K2SO = 174 ; BaSO4 = 233;  Al2(SO4)3 = 342.

Lời giải

a/ KCl = 74,5 (đvC);  BaCl2 = 208 (đvC);  AlCl3 = 133,5 (đvC)

b/ K2SO = 174 (đvC);  BaSO4 = 233 (đvC); Al2(SO4)3 = 342 (đvC)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25Hợp chất của nguyên tố X với S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY

B. X2Y

C. XY2

D. X2Y3

Lời giải

+) Ta có: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giảiTheo quy tắc hóa trị: a . 2 = II . 3 => a = III+) Ta có:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giảiTheo quy tắc hóa trị: b . 1 = I . 3 => b = III+) Ta có: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giảiTheo quy tắc hóa trị: III . x = III . y => tỉ lệ Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> chọn x = 1 và y = 1

=> công thức hợp chất cần tìm là XY

Đáp án cần chọn là: A

Câu 26Từ hóa trị của Cl trong hợp chất HCl hãy lập CTHH của 2 hợp chất do kim loại K, Ca liên kết với Cl.

A. KCl; CaCl2

B. KCl; CaCl;      

C. KCl2; CaCl2

D. KCl; CaCl

Lời giải

Hóa trị của Cl trong hợp chất HCl là I ; Hóa trị của K là I

Gọi công thức của Cl với K có dạng: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

I×x=I×y

 Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Chọn x = 1 và y = 1 => CTHH là KCl

Hóa trị của Cl trong hợp chất HCl là I ; Hóa trị của Ca là II

Gọi công thức của Cl với K có dạng :Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

II×x=I×y

 Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> Chọn x = 1 và y =2 => CTHH là : CaCl2

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27: Lập công thức hóa học biết hóa trị của X là I và số p = e là 13 và Y có nguyên tử khối là 35.5

A. NaCl

B. BaCl2

C. NaO

D. MgCl

Đáp án: A

vì Y có nguyên tử khối là 35. 5→ Cl. X có số p=e là 13→ Natri mà có hóa trị I → NaCl

Câu 28: Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

A. CaOH

B. Ca(OH)2

C. Ca2(OH)

D. Ca3OH

Đáp án: B

gọi CTHH chung là Cax(OH)y

Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y → Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án

Ta được x = 1, y = 2 → CTHH: Ca(OH)2

Câu 29: Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là

A. CrSO4

B. Cr(OH)3

C. Cr2O3

D. Cr2(OH)3

Đáp án: A

Trong hợp chất Cr hóa trị II mà gốc sunfat có hóa trị II

Câu 30: Cho hợp chất của X là XO và Y là Na2Y. Công thức của XY là

A. XY

B. X2Y

C. X3Y

D. Tất cả đáp án.

Đáp án: A

Vì với XO có O là II nên X có hóa trị II. Tương tự với Na2Y

Câu 31: Chọn câu sai

A. Hóa tri là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia

B. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị

C. Quy tắc hóa trị : x.a=y.b

D. Photpho chỉ có hóa trị IV

Đáp án: D

Photpho có 2 hóa trị là III và IV

Câu 32: Tính hóa trị của C trong CO biết Oxi hóa trị là II

A. I

B. II

C. III

D. Không xác định

Đáp án: D

Đặt hóa trị của C là x.

→ CO còn có thể viết là CxOII.

Theo quy tắc hóa trị : 1x = 1.II → x = II

Câu 33: Biết hidroxit có hóa trị I, công thức hòa học nào đây là sai

A. NaOH

B. CuOH

C. KOH

D. Fe(OH)3

Đáp án: B

Câu 34: Bari có hóa tri II. Chọn công thức sai

A. BaSO4

B. BaO

C. BaCl

D. Ba(OH)2

Đáp án: C

Câu 35: Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe

D. FeCl3

Đáp án: A

Câu 36: Trong P2O5 , P hóa trị mấy

A. I

B. II

C. IV

D. V

Đáp án: DSource link edu

Trả lời