Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song (Cánh diều 2023) hay, chi tiết | Toán lớp 6 – 2023


Lý thuyết Toán lớp 6 Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

A. Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

1. Hai đường thẳng cắt nhau

Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó.

Ví dụ 1. Cho hình vẽ:

Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Cánh diều

Trong hình vẽ trên, đường thẳng x và đường thẳng y cắt nhau tại O (O là giao điểm của hai đường thẳng x và y).

2. Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng a và b không có điểm chung nào thì ta nói chúng song song với nhau. Ta viết a // b hoặc b // a.

Chú ý: Hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.

Ví dụ 2. Cho hình vẽ sau:

Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Cánh diều

Trong hình vẽ trên:

+ Đường thẳng a và đường thẳng b song song với nhau. Viết là a // b hoặc b // a;

+ Đường thẳng a cắt đường thẳng c tại A;

+ Đường thẳng b cắt đường thẳng c tại B.

B. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình vẽ sau:

Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Cánh diều

Trong hình vẽ trên,

+ Đường thẳng a và đường thẳng b cắt nhau tại A;

+ Đường thẳng a và đường thẳng c cắt nhau tại A;

+ Đường thẳng b và đường thẳng c cắt nhau tại A;

+ Đường thẳng a và đường thẳng d cắt nhau tại D;

+ Đường thẳng b và đường thẳng d cắt nhau tại C;

+ Đường thẳng c và đường thẳng d cắt nhau tại B;

Bài 2. Cho hình vẽ sau:

Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Cánh diều

a) Hãy cho biết giao điểm của hai đường thẳng AB và AD?

b) Hãy cho biết có bao nhiêu cặp đường thẳng song song? Viết kí hiệu.

b) Đường thẳng AC có cắt đường thẳng BD không? Nếu có hãy vẽ giao điểm O của chúng.

Hướng dẫn giải

a) Giao điểm của hai đường thẳng AB và AD là A.

b) Hai đường thẳng AB và CD song song với nhau. Viết là AB // CD

Hai đường thẳng AD và BC song song với nhau. Viết là AC // BC.

b) Đường thẳng AC có cắt đường thẳng BD tại giao điểm O như hình vẽ:

Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Cánh diều

Xem thêm các bài tóm tắt lý thuyết Toán 6 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 3: Đoạn thẳng

Bài 4: Tia

Bài 5: Góc

Chương 6: Hình học phẳng

====== ****&**** =====Source link edu

Trả lời