[LOP12.COM] Đề thi giữa HK2 môn Toán 12 năm 2022-2023 Trường THPT Trần Hữu Trang – 2023


 • Câu 1:

  Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào nhận giá trị đúng?

  • A.
   Hàm số y = 1/x có nguyên hàm trên (-∞; +∞).

  • B.
   3x2 là một số nguyên hàm của x3 trên (-∞; +∞).

  • C.
   Hàm số y = |x| có nguyên hàm trên (-∞;+∞).

  • D.
    1/x + C là họ nguyên hàm của ln⁡x trên (0;+∞).

 • Câu 2:

   Hàm số nào dưới đây không phải là một nguyên hàm của f(x)=2x-sin⁡2x ?

  • A.
   x2 + (1/2).cos⁡2x

  • B.
   x2 + cos2 x

  • C.
   x2 – sin2x

  • D.
   x2 + cos⁡2x 

 •  

 • Câu 3:

  Tìm I=∫(3x2 – x + 1)exdx

  • A.
   I = (3x2 – 7x +8)ex + C 

  • B.
   I = (3x2 – 7x)ex + C

  • C.
   I = (3x2 – 7x +8) + ex + C

  • D.
   I = (3x2 – 7x + 3)ex + C

 • Câu 4:

  Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc \(
  a\left( t \right) = \frac{3}{{t + 1}}\)
  . Vận tốc ban đầu của vật là 6m/s. Vận tốc của vật sau 10 giây xấp xỉ bằng

  • A.
   10m/s

  • B.
   11m/s

  • C.
   12m/s 

  • D.
   13m/s

 • Câu 5:

  Tìm I = ∫cos(4x + 3)dx .

 • Câu 6:

  Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = (2 tanx + cotx)2 là:

  • A.
   2tanx – cotx – x + C

  • B.
   4tanx + cotx – x + C

  • C.
   4tanx – cotx + x + C

  • D.
   4tanx – cotx – x + C

 • Câu 7:

  Biết rằng: f'(x) = ax + b/x2, f(-1) = 2, f(1) = 4, f'(1) = 0

  Giá trị biểu thức ab bằng :

 • Câu 8:

  Một đám vi khuẩn tại ngày thứ t có số lượng là N(t). Biết rằng \(N’\left( t \right) = \frac{{4000}}{{1 + 0,5t}}\)

  và lúc đầu đám vi khuẩn có 250000 con. Sau 10 ngày số lượng vi khuẩn xấp xỉ bằng:

  • A.
   A. 264334 

  • B.
   263334 

  • C.
   264254

  • D.
   254334.

 • Câu 9:

  Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b) quanh trục Ox.

  • A.
   \(V = \pi \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} \)

  • B.
   \(V = \pi \int\limits_a^b {f^2\left( x \right)dx} \)

  • C.
   \(V = \pi \int\limits_a^b |{f\left( x \right)|dx} \)

  • D.
   \(V =\int\limits_b^a {f^2\left( x \right)dx} \)

 • Câu 10:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tốc độ sinh ở cả nước phương Tây tăng rất nhanh. Giả sử rằng tốc độ sinh được cho bởi: b(t) = 5 + 2t, 0 ≤ t ≤ 10 , ( ở đó t số năm tính từ khi chiến tranh kết thúc, b(t) tính theo đơn vị triệu người). 

  Có bao nhiêu trẻ được sinh trong khoảng thời gian này ( tức là trong 10 năm đầu tiên sau chiến tranh)?

  • A.
   100 triệu  

  • B.
   120 triệu

  • C.
   150 triệu 

  • D.
   250 triệu.

 • Câu 11:

  Tích phân \(I=\int\limits_{1}^{2}{2x.dx}\) có giá trị là:

  • A.
   I = 1   

  • B.
   I =2

  • C.
   I = 3

  • D.
   I = 4

 • Câu 12:

  Tích phân \(I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{1}{x+1}dx}\) có giá trị là:

  • A.
   I = ln2

  • B.
   I = ln2 – 1

  • C.
   I = 1 – ln2

  • D.
   I = – ln2

 • Câu 13:

  Tích phân \(I=\int\limits_{1}^{2}{\left( {{x}^{2}}+\frac{x}{x+1} \right)dx}\) có giá trị là:

  • A.
   \(I=\frac{10}{3}+\ln 2-\ln 3\)   

  • B.
   \(I=\frac{10}{3}-\ln 2+\ln 3\)

  • C.
   \(I=\frac{10}{3}-\ln 2-\ln 3\) 

  • D.
   \(I=\frac{10}{3}+\ln 2+\ln 3\)

 • Câu 14:

  Tích phân \(I=\int\limits_{-1}^{1}{\left( {{x}^{3}}+3x+2 \right)dx}\)có giá trị là:

  • A.
   I = 1 

  • B.
   I = 2     

  • C.
   I = 3     

  • D.
   I = 4

 • Câu 15:

  Tích phân \(I=\int\limits_{1}^{2}{\left( \frac{1}{{{x}^{2}}}+2x \right)dx}\) có giá trị là:

 • Câu 16:

  Tích phân \(I=\int\limits_{e}^{{{e}^{2}}}{\frac{x+1}{{{x}^{2}}}dx}\) có giá trị là:

  • A.
    \(I=1-\frac{1}{e}+\frac{1}{{{e}^{2}}}\)      

  • B.
    \(I=1-\frac{1}{e}-\frac{1}{{{e}^{2}}}\)   

  • C.
   \(I=1+\frac{1}{e}+\frac{1}{{{e}^{2}}}\)      

  • D.
   \(I=1+\frac{1}{e}-\frac{1}{{{e}^{2}}}\)

 • Câu 17:

  Tích phân \(I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\sin xdx}\) có giá trị là:

 • Câu 18:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tốc độ sinh ở cả nước phương Tây tăng rất nhanh. Giả sử rằng tốc độ sinh được cho bởi: b(t) = 5 + 2t, 0 ≤ t ≤ 10 , ( ở đó t số năm tính từ khi chiến tranh kết thúc, b(t) tính theo đơn vị triệu người). 

  Tìm khoảng thời gian T sao cho số lượng trẻ được sinh ra là 14 triệu kể từ khi kết thức chiến tranh.

  • A.
   1 năm .

  • B.
   2 năm .

  • C.
   3 năm .

  • D.
   4 năm .

 • Câu 19:

  Thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục hoành một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = lnx, y = 0, x = 2 là:

 • Câu 20:

  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x2 + 1 , tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là:

  • A.
   0  

  • B.
   16/3 

  • C.
   8/3 

  • D.
   Kết quả khác .

 • Câu 21:

  Chọn phương án đúng.

  • A.
   ∫cotxdx = ln|sinx| + C

  • B.
   ∫tanxdx = cotx + C

  • C.
   ∫tanxdx = ln|cosx| + C 

  • D.
   Cả 3 phương án đều sai.

 • Câu 22:

  F(x) là nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a;b) . Chọn đáp án đúng.

  • A.
   ∫f(x)dx = F(x)  

  • B.
   ∫F(x)dx = F(x) + C

  • C.
   ∫f(x)dx = F(x) + C

  • D.
   ∫F(x)dx = f(x)

 • Câu 23:

  Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -5t + 10(m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây , kể từ lúc bắt đầu đạp phanh .Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

  • A.
   0,2m

  • B.
   2m

  • C.
   10m 

  • D.
   20m.

 • Câu 24:

  Biết tích phân \({{I}_{1}}=\int\limits_{0}^{1}{2xdx}=a\). Giá trị của \({{I}_{2}}=\int\limits_{a}^{2}{\left( {{x}^{2}}+2x \right)}dx\) là:

  • A.
   \({{I}_{2}}=\frac{17}{3}\)                       

  • B.
   \({{I}_{2}}=\frac{19}{3}\) 

  • C.
   \({{I}_{2}}=\frac{16}{3}\) 

  • D.
   \({{I}_{2}}=\frac{13}{3}\)

 • Câu 25:

  Biết rằng \({{I}_{1}}=\int\limits_{0}^{1}{\left( x+\sqrt{x+1} \right)dx}=\frac{a}{6}+b\sqrt{2}\). Giá trị của \(a-\frac{3}{4}b\) là:

 • Câu 26:

  Cho \(I=\int\limits_{0}^{\tfrac{\pi }{3}}{\left( \sin 3x+{{\cos }^{2}}x \right)dx}\)\(=\left. \left( a\cos 3x+bx\sin +c\sin 2x \right) \right|_{0}^{\frac{\pi }{6}}\). Giá trị của \(3a+2b+4c\) là:

  • A.
   – 1  

  • B.
   1   

  • C.
   – 2 

  • D.
   2

 • Câu 27:

  Biết tích phân \({{I}_{1}}=\int\limits_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{\sin xdx}=a\). Giá trị của \({{I}_{2}}=\int\limits_{a}^{1}{\frac{{{x}^{2}}+1}{{{x}^{3}}+x}dx}=b\ln 2-c\ln 5\). Thương số giữa b và c là:

  • A.
   – 2      

  • B.
   – 4 

  • C.
   2    

  • D.
   4

 • Câu 28:

  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;2;-3), B(3;6;-9). Điểm nào dưới đây không nằm trên đường thẳng AB?

  • A.
   M1(2; 4; -6)   

  • B.
   M2(-1; -2; 3)  

  • C.
   M3(0; 0; 1)  

  • D.
   M4(5; 10; -15)

 • Câu 29:

  Trong không gian Oxyz, ba điểm nào dưới đây lập thành ba đỉnh của một tam giác?

  • A.
   A(1; 2; 3), B(5; -4; -1), C(3; -1; 1) 

  • B.
   A(1; 2; 3), B(5; -4; -1), C(9; -10; -5)

  • C.
   A(1; 2; 3), B(5; -4; -1), C(6; -2; 2)  

  • D.
   A(1; 2; 3), B(5; -4; -1), C(-3; 8; 7)

 • Câu 30:

  Trong không gian cho hai điểm A(x; y; z), B(m, n, p) thay đổi nhưng luôn thỏa mãn các điều kiện x2 + y2 + z2 = 4, m2 + n2 + p2 = 9. Vectơ AB có độ dài nhỏ nhất là:

  • A.

  • B.
   1  

  • C.
   13

  • D.
   Không tồn tại • Source link edu

  Trả lời