Loại enzim nào sau đây được sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp? – 2023Câu hỏi: Loại enzim nào sau đây được sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp? A. ADN polimeraza B. Ligaza Đáp án chính xác C. ARN polimeraza D. Amylaza Trả lời: Đáp án B Các enzim được sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp gồm enzym cắt giới hạn và enzyme nối Enzyme […]Source link edu

Trả lời