“Let's chat on line”. – “___________________” – 2023Câu hỏi: “Let’s chat on line”. – “___________________” A. Not at all B. thank you C. good luck D. good idea Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D Not at all: không có gì Good luck: chúc may mắn Thank you: cảm ơn Good idea: ý tưởng tuyệt vời ====== =====Source link edu

Trả lời