Lao động nước ta hiên nay – 2023


Câu hỏi:

Cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay

A. có tốc độ chuyển dịch rất nhanh, cơ cấu hợp lí.   

B. tốc độ chuyển dịch chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáp án chính xác

C. tăng trưởng rất nhanh, nhất là kết cấu hạ tầng.     

D. dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.

Trả lời:

Chọn B
Cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên tốc độ chuyển dịch chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời