Kiểu gen nào sau đây là không thuần chủng? – 2023


Câu hỏi:

Bệnh mù màu đỏ – lục ở người liên kết với giới tính. Một quần thể người trên đảo có 50 phụ nữ và 50 đàn ông trong đó có hai người đàn ông bị mù màu đỏ – lục. Tính tỉ lệ số phụ nữ bình thường mang gen bệnh.

A. 7,68%

Đáp án chính xác

B. 7,48%

C. 7,58%

D. 7,78%

Trả lời:

Đáp án ATần số alen ở hai giới bằng nhau.Ở đàn ông : qa=250=0,04,pA=0,96 (ở đàn ông tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ của các alen do đó qa=tỉ lệ của kiểu gen XaY)Ở phụ nữ : phụ nữ mang gen gây bệnh XAXa có tỉ lệ = 2.0,96.0,04 = 0,0768 = 7,68%Đối với gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y. Nếu quần thể cân bằng, thì tần số alen lặn liên kết với NST X qXa tính bằng (số cá thể đực mắc bệnh/ tổng số cá thể đực của quần thể) :qXa=qXaYpXA=1qXaCấu trúc của quần thể khi cân bằng:Giới cái XX: p2XAXA+2pqXAXa=1Giới đực XY:pXAY+qXaY=1Nếu xét cả quần thể có số cá thể mắc bệnh (cả đực và cái) là x%. Ta có:qXaY+q2XaXa=2.xTừ đó ta xác định được qXa -> Cấu trúc di truyền của quần thể.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời