Khối đa diện đều loại {4;3} có tên gọi là – 2023


Câu hỏi:

Khối đa diện nào có số đỉnh nhiều nhất?

A. Khối bát điện đều (8 mặt đều).

B. Khối nhị thập diện đều (20 mặt đều). 

C. Khối thập nhị diện đều (12 mặt).

Đáp án chính xác

D. Khối tứ diện đều.

Trả lời:

Đáp án C

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời