Khi nói về tiêu hóa của động vật, phát biểu nào sau đây đúng? – 2023


Câu hỏi:

Ở ven biển Pêru, cứ 7 năm có một dòng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối dẫn tới gây chết các sinh vật phù du gây ra biến động số lượng cá thể của các quần thể. Đây là kiểu biến động

A. theo chu kỳ nhiều năm

Đáp án chính xác

B. theo chu kỳ mùa

C. không theo chu kỳ

D. theo chu kỳ tuần trăng

Trả lời:

Đáp án A
Biến động theo chu kì nhiều năm

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời