Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit có thể làm cho chuỗi pôlipeptit mất đi nhiều axit amin. II. Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở cuối gen có thể làm cho gen mất khả năng phiên mã. III. Đột biến thêm một cặp nuclêôtit có thể làm giảm tổng liên kết hidro của gen. IV. Đột biến thay thế hai cặp nuclêôtit có thể chỉ làm thay đổi cấu trúc của một bộ ba. – 2023
Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?<br /> I. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit có thể làm cho chuỗi pôlipeptit mất đi nhiều axit amin.<br /> II. Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở cuối gen có thể làm cho gen mất khả năng phiên mã.<br /> III. Đột biến thêm một cặp nuclêôtit có thể làm giảm tổng liên kết hidro của gen.<br /> IV. Đột biến thay thế hai cặp nuclêôtit có thể chỉ làm thay đổi cấu trúc của một bộ ba. – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời