In the United States _______ the states but Hawaii is an island. – 2023Câu hỏi: In the United States _______ the states but Hawaii is an island. A. all of B. neither of C. none of Đáp án chính xác D. no of Trả lời: Đáp án C ====== =====Source link edu

Trả lời