In developed world, there are hardly _______ jobs left which don’t use computers to carry out many daily tasks. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.A: “Would you mind closing the window?” – B: “______.”

A. Yes, of course. Are you tired?

B. No, not at all. I’ll do it now

Đáp án chính xác

C. Yes, I do. You can close it.

D. Don’t worry. Go ahead!

Trả lời:

Đáp án BKiến thức: Văn hoá giao tiếp Giải thích: Tạm dịch: A: “Bạn có phiền đóng cửa sổ lại không?” – B: “______.” A. Có, tất nhiên. Bạn mệt à?              B. Không, không hề. Tôi sẽ làm ngay bây giờ C. Có. Bạn có thể đóng nó lại.           D. Đừng lo lắng. Tiếp tục đi!

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Source link edu

Trả lời