I saw some boys swimming _________ the river this afternoon. – 2023Câu hỏi: I saw some boys swimming _________ the river this afternoon. A. on B. in Đáp án chính xác C. at D. up Trả lời: Chọn đáp án B Kiến thức về giới từ + Ta có cụm từ sau: in the river: trên sông Tạm dịch: Tôi thấy một số cậu bé bơi …

I saw some boys swimming _________ the river this afternoon. Read More »Source link edu

Trả lời