I had told her that I would help her repair her light, but she __________ asking me about it all the time. – 2023


Câu hỏi:

When I saw the book on the bookshelf, I knew it was exactly what I __________ for.

A. have been looking

B. was looking

C. had been looking

Đáp án chính xác

D. looked

Trả lời:

Kiến thức thì động từ
* Ta có:
+ Thì của động từ trong câu là thì QKĐ nên loại A đầu tiên, sau đó nếu dịch theo ngữ nghĩa và theo chiều thời gian ta có thể thấy hành động tìm kiếm xảy ra trước hành động thấy và nhấn mạnh tiến trình của hành động đến một thời điểm trong quá khứ ta dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
=> Do đó, C là đáp án hợp lí.
Tạm dịch: Khi tôi nhìn thấy cuốn sách trên giá sách, tôi biết nó chính xác là thứ mà tôi đã tìm kiếm.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời