I didn’t see the red light at the crossroads. Otherwise, I _____ my car. – 2023Câu hỏi: I didn’t see the red light at the crossroads. Otherwise, I _____ my car. A. stopped B. had stopped C. would have stopped Đáp án chính xác D. would stop Trả lời: Đáp án CKiến thức: Thì trong tiếng anh Giải thích: “would + have PP” trong câu này thể hiện một hành […]Source link edu

Trả lời