Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng – 2023


Câu hỏi:

Tâm các mặt của hình lập phương tạo thành các đỉnh của khối đa diện nào sau đây?

A. Khối bát diện đều.

Đáp án chính xác

B. Khối lăng trụ tam giác đều.

C. Khối chóp lục giác đều.

D. Khối tứ diện đều.

Trả lời:

Đáp án A

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời