Hình ảnh dưới đây minh họa cho kì nào của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật? – 2023


Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd phân li độc lập quy định. Kiểu gen có đủ 3 gen trội A, B, D quy định hoa tím; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho một cây hoa tím lai phân tích, thu được Fa. Theo lý thuyết, có thể thu được tỉ lệ kiểu hình ở Fa là:

A. 1 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng.

Đáp án chính xác

B. 1 cây hoa tím : 15 cây hoa trắng.

C. 3 cây hoa tím : 5 cây hoa trắng.

D. 100 % cây hoa trắng.

Trả lời:

Đáp án ANếu cây hoa tím đem lai có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen (ví dụ AaBbDD) thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là 1 tím : 3 trắng (AaBbDD  aabbdd – F1 có 1/4 A-B-D-).

====== QUIZ 12 =====Source link edu

Trả lời