Her living conditions were not good. However, she studied very well. – 2023


Câu hỏi:

Her living conditions were not good. However, she studied very well.

A. Living in difficult conditions, she had no choice but to study well.

B. Difficultly as her living conditions were, she studied very well.

C. She studied very well just because she lived in difficult conditions.

D. However difficult her living conditions were, she studied very well.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn đáp án D
Kiến thức về các loại mệnh đề
Tạm dịch: Điều kiện sống của cô không được tốt. Tuy nhiên, cô học rất giỏi.
Xét các đáp án:
A. Sống trong điều kiện khó khăn, cô không còn cách nào khác ngoài việc phải học giỏi. (Không đúng nghĩa)
B. Difficultly as her living conditions were, she studied very well.
-> Không đúng cấu trúc vì động từ tobe phải đi với tính từ (“difficultly” là một trạng từ).
C. Cô ấy học rất giỏi chỉ vì sống trong điều kiện khó khăn. (Không đúng nghĩa)
D. Dù điều kiện sống của cô có khó khăn như thế nào, cô ấy học rất giỏi.
=> Cấu trúc: – Adj/ adv + as/ though + S + V, clause = However adj/ adv + S + V, clause: mặc dù/ cho dù ….như thế nào đi nữa, thì….

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời