Hệ sinh thái bao gồm: – 2023


Câu hỏi:

Quần thể là một tập hợp các cá thể:

A. Cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

B.  Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định

C. Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

Đáp án chính xác

D. Khác loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

Trả lời:

Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.
=> Đáp án: C

====== QUIZ 12 =====Source link edu

Trả lời