Hàm số y=tanx2  tuần hoàn với chu kì – 2023


Câu hỏi:

Khẳng định nào sau đây đúng với hàm số y=2cosx2 ?

A. Biên độ là 2, chu kì là π .

B. Biên độ là -2, chu kì là 180° .

C. Biên độ là 2, chu kì là 2π .

D. Biên độ là 2, chu kì là 4π

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D
Chu kì của hàm số T=2π12=4π.  Loại đáp án A, B. Biên độ của hàm số A=2=2 .

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời