Gọi ({z_1}) là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình ({z^2} – 2z + 5 = 0). Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của ({z_1}) có tọa độ là – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Gọi \({z_1}\) là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình \({z^2} – 2z + 5 = 0\). Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của \({z_1}\) có tọa độ làSource link edu

Trả lời