Gọi M là điểm biểu diễn số phức z  thỏa mãn 3z+i=2z¯−z+3i. Tập hợp tất cả các điểm M như vậy là – 2023


Câu hỏi:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 3z3i+15. Tập hợp các điểm biểu diễn của z tạo thành một hình phẳng. Diện tích của hình phẳng đó là

A. S=25π.

B. S=8π.

C. S=4π.

D. S=16π.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D.

Gọi M(a;b) là điểm biểu diễn của số phức z và A(-1;3) là điểm biểu diễn số phức -1 + 3i
Khi đó AM=z3i+1=a+12+b32.
Suy ra 32a+12+b325232AM52. Tập hợp các điểm biểu diễn của z  là hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (A;3) và (A;5), kể cả các điểm nằm trên hai đường tròn này.
S=25π9π=16π.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời