Giải SGK Toán lớp 6 Bài 4 (Cánh diều): Tia – 2023


a) Điểm A thuộc tia BC.

a) Điểm A không nằm trên tia BC nên điểm A không thuộc tia BC.

b) Điểm D nằm trên tia BC nên điểm D thuộc tia BC.

Bài 3 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau. phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai

 

a) Hai tia BC và BD trùng nhau.

b) Hai tia DA và CA trùng nhau.

c) Hai tia BA và BD đối nhau.

d) Hai tỉa BA và CD đối nhau.

Lời giải:

a) Tia BC và tia BD là hai tia chung gốc B và cùng hướng sang bên phải nên hai tia BC và BD trùng nhau. Do đó phát biểu a) sai.

b) Tia DA và tia CA không chung gốc nên hai tia này không trùng nhau. Do đó b) sai.

c) Tia BA và BD có chung gốc B và hướng sang hai hướng ngược nhau nên tia BA và tia BD đối nhau. Do đó c) đúng.

d) Vì tia BA và CD không chung gốc nên hai tia này không đối nhau. Do đó d) sai.

Bài 4 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 64.

a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B. 

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A và hai tia trùng nhau gốc B.

c) Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B.

Quan sát Hình 64. a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B

Lời giải:

a) Ba tia gốc A là: Ax, AB và Ay.

Ba tia gốc B là: Bx, BA, By.

b) Hai tia trùng nhau gốc A là: tia AB và tia Ay.

Hai tia trùng nhau gốc B là: BA và Bx.

c) Hai tia đối nhau gốc A là: Ax và AB (hay Ax và Ay).

Hai tia đối nhau gốc B là: Bx và By (hay BA và By).

Bài 5 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau:

Lời giải:

a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau: a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy

.

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau: a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy

Lời giải

a) 

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau: a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy

Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia Ix và Iy.

b) 

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau: a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy

Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

–  Hai tia KM và KN đối nhau:

–  Hai tia MK và MN trùng nhau:

–  Hai tia NK và NM trùng nhau.

Bài 6 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau.

Lời giải:

Hai tia chung gốc thì có thể đối nhau hoặc trùng nhau. Do đó phát biểu a) sai.

Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì có thể đối nhau hoặc trùng nhau. Do đó phát biểu b) sai.

Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì hai tia đó đối nhau. Do đó c) đúng.

====== ****&**** =====Source link edu

Trả lời